Algemene voorwaarden

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN 2019

 

 

Vakanties die in Ierland plaatsvinden worden aangeboden door:

 

1. EMERALD STAR, handelend als Le Boat (hierna ‘Le Boat’, ‘de maatschappij’ of ‘wij’), geregistreerd te 1 Stokes Place, St. Stephen’s Green, Dublin 2, Republic of Ireland.

 

Alle andere vakantie bestemmingen worden aangeboden door:

 

2. CROWN TRAVEL LTD handelend als Le Boat (hierna ‘Le Boat’, ‘de maatschappij’ of ‘wij’), 108 High Street, Crawley, West Sussex, RH10 1BD, Engeland, Private Limited Company, registratie nummer 2095375.

 

1. UW CONTRACT 

Voor een boeking kunt u op diverse manieren contact met ons opnemen: direct via de telefoon of email, via onze website, of via een reisbureau. U dient op het moment van de boeking een aanbetaling te doen van 35%. Als u binnen een termijn van 6 weken voor het vertrek boekt, dient het volledige huurbedrag betaald te worden. Als wij uw boeking aanvaarden, stellen wij een boekingsbevestiging op. Het contract tussen ons komt tot stand vanaf de datum waarop wij de boekingsbevestiging versturen of, als u minder dan 7 dagen voor het vertrek boekt, vanaf het moment waarop wij uw betaling aanvaarden. Wanneer u de boekingsbevestiging ontvangt, dient u de gegevens zorgvuldig te controleren en ons onmiddellijk te waarschuwen in geval van fouten. Nadat de boeking bevestigd is, kunnen aanbiedingen en kortingen niet met terugwerkende kracht toegepast worden. Het saldo van het bedrag van uw vakantie dient minimaal 6 weken voor uw vertrekdatum betaald te zijn.

 

Als het saldo niet volledig betaald is voor deze termijn van 6 weken zullen wij de boeking annuleren, zonder terug storting van de aanbetaling. Als u via een reiskantoor boekt, zal alle contact met u via dit bureau verlopen. Wij aanvaarden geen betaling via persoonlijke cheque.

 

2. PRIJS VAN UW VAKANTIE

Alle in de brochure getoonde prijzen zijn vanaf prijzen en zijn slechts een indicatie. De prijzen dateren van het ter perse gaan van deze brochure (31 mei 2019). We behouden ons het recht voor de prijzen te verhogen of te verlagen, zonder verdere kennisgeving. De meest recente prijzen en de prijzen van de extra’s vindt u op onze website of kunt u opvragen bij ons verkoopteam. Alle prijzen die we communiceren in onze marketinguitingen kunnen elk moment veranderen en worden bevestigd op het moment van het bevestigen van de boeking. Nadat u uw boeking heeft uitgevoerd en de aanbetaling van 35% per boeking heeft verricht, zal de prijs van uw vakantie normaliter niet meer veranderd kunnen worden. Dit geldt niet in geval van fouten of weglatingen op de facturen. Extra’s die niet geboekt en betaald zijn op het moment van een vroege boeking zullen aangerekend worden tegen de nieuwe seizoen prijzen op de betrokken basis. Sommige betalingen, die zijn aangegeven in de prijsinformatie, kunnen plaatselijk op de bestemmingsbasis aanvaard worden in plaatselijke valuta. Wijzigingen in transportkosten, met inbegrip van de kosten van brandstof, tolgelden, heffingen of vergoedingen verschuldigd voor diensten zoals landingsheffingen of inschepings-/ ontschepingsvergoedingen in havens en luchthavens houden in dat de prijs van uw reis kan veranderen nadat u geboekt heeft. Veranderingen binnen 30 dagen voor uw vertrek zijn echter niet mogelijk. Wij nemen een eventuele stijging equivalent aan 2% van de prijs van uw reis – exclusief verzekeringspremies en eventuele wijzigingskosten – ten laste en zullen u dit niet in rekening brengen. Bedragen die hierboven liggen, zullen u worden aangerekend, samen met een bedrag ter dekking van de provisie voor de agent. Als dat betekent dat u een stijging van meer dan 10% van de prijs van uw reis dient te betalen, kunt u ofwel een andere vakantie kiezen als wij u er één kunnen aanbieden (als deze vakantie van een gelijkwaardige of hogere kwaliteit is, dient u niets bij te betalen, maar als hij van lagere kwaliteit is, krijgt u het verschil in prijs terugbetaald), ofwel de vakantie annuleren en het betaalde bedrag volledig terugkrijgen, met uitzondering van eventuele wijzigingskosten. Wij zullen een gepaste terugbetaling van verzekeringspremies overwegen als u kunt aantonen dat u niet bij machte bent uw polis over te dragen of te hergebruiken. Indien u besluit om deze reden te annuleren, dient u uw recht daarop binnen 14 dagen na de datum van uw definitieve factuur uit te oefenen. Als de prijs van uw vakantie meer dan 2% daalt wegens een wijziging in de hoger vermelde factoren, dan zult u het verschuldigde bedrag terugbetaald krijgen. Gelieve echter te noteren dat reisovereenkomsten niet altijd aangekocht worden in plaatselijke valuta, en sommige klaarblijkelijke veranderingen hebben dan ook geen invloed op de prijs van uw reis door de toepasselijke contractuele en andere beschermingen.

 

3. HUURVOORWAARDEN

De huurder en de kapitein dienen 18 jaar of ouder te zijn (21 jaar in Ierland). Het minimale personenaantal voor het huren van een boot is 2 volwassenen. De huurder aanvaardt deze boekingsvoorwaarden uit naam van alle leden van zijn groep. Voor de wat grotere boten, adviseren wij een bemanning van 3-4 personen. Voor de Vision boten geldt een minimum van tenminste drie ervaren volwassenen, of tenminste vier minder ervaren volwassenen. Het aantal passagiers aan boord mag het maximale aantal passagiers voor de betreffende boot niet overschrijden.

 

Indien de huurder niet de kapitein is, verplicht de eerste zich om alle documenten en ontvangen informatie van de maatschappij over te dragen aan de kapitein. De kapitein is verantwoordelijk voor zijn eigen gedrag en die van zijn bemanning. De kapitein dient de reglementen voor riviernavigatie na te leven, net als de instructies van de maatschappij en de rivierautoriteiten. De kapitein dient binnen het door de maatschappij toegestane vaargebied te blijven. De kapitein mag niet varen bij nacht. Hij mag evenmin slepen of de boot uitlenen of doorverhuren.

 

Indien de kapitein zich niet aan de wetten, reglementen of veiligheidsregels houdt, vooral door een gedrag te vertonen dat risico met zich meebrengt voor de veiligheid van de personen of goederen door manifeste onvermogen te vertonen of door onder invloed van alcoholische drank, drugs of andere middelen te zijn die het bewustheid aantasten of de mogelijkheid om te reageren aan te tasten, houdt de maatschappij zich het recht voor om hem de besturing van de boot te weigeren, de hand te leggen op de boot of de vakantie te stoppen zonder enkele notificatie. In zulke omstandigheden, kan de maatschappij niet verantwoordelijk worden gehouden voor alle extra kosten die de kapitein veroorzaakt.

 

Iedereen die een elektrisch ademhalingsapparaat nodig heeft, dient de maatschappij te informeren op het moment van de boeking en moet zich ervan bewust zijn dat de noodzakelijke elektriciteitsaanvoer niet altijd beschikbaar is om het te lat en functioneren.

 

4. AANSPRAKELIJKHEID

Aangezien uw boeking geen pakketvakantie betreft, aanvaarden wij enkel verantwoordelijkheid voor onze eigen daden van nalatigheid of verzuim. Wanneer de vakantiediensten geleverd worden door een onafhankelijke transporteur of andere leverancier van diensten, en waar wij enkel optreden als boekingsagent voor de verstrekking van deze diensten, aanvaarden wij geen verantwoordelijkheid voor en zijn wij niet aansprakelijk voor de fouten, contractinbreuken, overtredingen van de statutaire plichten of verzuim van de transporteur of andere leverancier van diensten. Dit houdt in dat indien u persoonlijk letsel, ziekte of dood oploopt als gevolg van een daad of verzuim van een transporteur of andere leverancier van diensten (of hun werknemers) of indien u een klacht heeft over de kwaliteit van de verstrekte diensten of welke andere klacht ook, uw recht op redres enkel tegen de onafhankelijke transporteur of andere leverancier van diensten geldt die deze diensten heeft geleverd, en Le Boat zal op geen enkele wijze aansprakelijk zijn (in contract, door onrecht of anderszins). Onze aansprakelijkheid tegenover u in geval u verliezen of schade oploopt, is beperkt tot driemaal de prijs van uw vakantie. Dit geldt niet voor persoonlijk letsel dat het gevolg is van het niet verstrekken of niet correct verstrekken van de diensten in het kader van de vakantie, en dat onder de verder beschreven aansprakelijkheidsbeperking valt. De gezondheids- en veiligheidsnormen die gelden voor de diensten die verstrekt worden in het kader van dit contract dienen te beantwoorden aan de plaatselijke normen die van toepassing zijn op uw vakantiebestemming. Behoudens in gevallen van overlijden, verwonding of ziekte, is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal driemaal de prijs van uw vakantie. Onze aansprakelijkheid wordt hoe dan ook beperkt in overeenstemming met en/of op identieke wijze als de relevante internationale overeenkomst die verder uiteengezet is. Wij dienen beschouwd te worden als in aanmerking komend voor alle eventuele vergoedingsbeperkingen die in deze of andere overeenkomsten zijn vastgelegd.

 

5. VERVOERSVOORWAARDEN

Als een internationale overeenkomst van toepassing is op, of geldt voor, diensten of voorzieningen inbegrepen in uw vakantie die door ons wordt geregeld of aangeboden, of door één van onze leveranciers wordt aangeboden, en u een vordering van welke aard ook instelt tegen ons wegens het overlijden, het letsel, het verlies of de schade die u lijdt als gevolg van het verlenen van deze diensten of voorzieningen, is onze aansprakelijkheid tot betaling van vergoeding en/of het bedrag (in voorkomend geval) van de door ons verschuldigde vergoeding beperkt in overeenstemming met en/of op identieke wijze als de relevante internationale overeenkomst (in elk geval betreffende de aansprakelijkheidsvoorwaarden, met inbegrip van de termijn voor het indienen van een vordering en het type en bedrag van een eventuele toe te wijzen schadevergoeding). Om alle twijfel uit te sluiten, houdt dit in dat wij beschouwd te worden als in aanmerking komend voor alle eventuele vergoedingsbeperkingen die zijn vastgelegd in deze of andere internationale overeenkomsten die van toepassing zijn voor uw vakantie. Tenzij zoals hoger uiteengezet en zoals elders in deze boekingsvoorwaarden in detail beschreven, zullen wij geen enkele wettelijke aansprakelijkheid hebben tegenover u wegens verlies of schade. Voor reizen in Canada, dient u bij uw ambassade en de Canadese autoriteiten te verifiëren dat u over het juiste paspoort beschikt en aan de visumplicht voldoet. Onderdanen van andere landen dan de Verenigde Staten, die geen visum nodig hebben voor Canada, moeten een elektronische reistoestemming (AVE) hebben alvorens ze op reis gaan naar Canada Hoe eerder deze aanvraag online wordt ingediend, hoe eerder u weet of u in Canada geaccepteerd wordt. U dient 7 Canadese dollars administratiekosten te betalen voor uw AVE aanvraag. De AVE aanvraagprocedure is eenvoudig en gebeurt online (Citizenship and Immigration - Regering van Canada). Een AVE geldt maximaal vijf jaar te rekenen vanaf de dag van afgifte of tot de vervaldatum van uw paspoort. Krijgt u een nieuw paspoort dan dient u ook een nieuwe AVE te verkrijgen.

 

6. WAARBORGSOM OF REDUCTIE EIGEN RISICO (CDW) + VERLAAGDE WAARBORGSOM

Voor al de door ons aangeboden charters, dient u zich te verzekeren tegen schade of verlies aan de boot en inventaris en ofwel een Le Boat Collision Damage Waver te voldoen en/of een Waarborgsom (Optie 2) bij de basis te betalen, zoals hieronder beschreven. In het geval dat u of uw medereizigers schade aan of verlies van het schip (op welke manier dan ook) veroorzaakt, of schade aan of verlies van eigendommen van een derde partij bent u, met uitzondering van grove nalatigheid als onderstaand omschreven, aansprakelijk voor de schade tot de hoogte van de door u betaalde Waarborgsom. Als u of een lid van uw gezelschap schade of verlies aan de boot, bijgeboekte extra´s of eigendommen behorende aan een derde partij veroorzaakt en zulke schade of verlies het resultaat is van uw grove nalatigheid of roekeloos gedrag, zult u aansprakelijk zijn voor het volledige bedrag van het geleden verlies en ons recht op een claim jegens u zal op geen enkele wijze worden beperkt of afgekocht door de betalingen van een Waarborgsom of de Reductie eigen risico.

 

Handelingen die worden beschouwd als grove nalatigheid en/of roekeloos gedrag, waaronder maar niet beperkt tot, het buiten de gedefinieerde zeilgebieden reizen/buiten de gedefinieerde uren, het vaartuig besturen onder invloed van alcohol of drugs, het niet hebben van voldoende bemanning in dienst van het vaartuig te allen tijden en het niet in controle hebben van het vaartuig.

 

Gedurende het boekingsproces heeft u de optie om een Reductie eigen risico – Collision Damage Waiver aan te schaffen of ter plaatse een hogere Waarborgsom te betalen zoals hieronder beschreven. U zult uw boeking niet kunnen voltooien tenzij u een van deze opties kiest en door aan ons te vragen om uw boeking te bevestigen, bevestigt u dat u instemt met de inhoud van dit artikel en alle benodigde betalingen te doen.

 

Optie 1: Reductie eigen risico (geen restitutie) + Verlaagde Borgsom (restitutie)

Indien u voor Reductie eigen risico kiest, zal dit worden toegevoegd aan uw boeking. De kosten voor aankoop van deze CDW zullen tijdens het boekingsproces kenbaar worden gemaakt en worden toegevoegd aan uw totale chartersom. Daarnaast dient u afhankelijk van het boottype een bedrag tussen de € 250 en € 750 te betalen als Waarborgsom bij aankomst in de haven (zie overzicht hieronder). Wanneer u weigert de Waarborgsom te voldoen behouden we het recht om uw boeking te annuleren, zonder verdere aansprakelijkheid en zonder enig recht op restitutie en u heeft geen recht om verder te gaan met de charter (Er wordt een pre-autorisatie gedaan op uw creditcard. Le Boat nodigt u uit om tijdelijk uw bestedingslimiet te verhogen).

 

Optie 1: Dagprijs

Frankrijk, Ierland, Engeland & Schotland

CAT 1 - 19€

CAT 2 - 27€

CAT 3 - 29€

CAT 4 - 38€

 

Italië

CAT 1 - 20€

CAT 2 - 28€

CAT 3 - 30€

CAT 4 - 39€

 

Duitsland

CAT 1 - 21€

CAT 2 - 29€

CAT 3 - 31€

CAT 4 - 40€

 

België

CAT 1 - 22

CAT 2 - 31

CAT 3 - 32€ 

CAT 4 - 41

 

Nederland, Canada

CAT 1 - 22€

CAT 2 - 32€

CAT 3 - 33€

CAT 4 - 44€

 

Optie 1: Waarborgsom te betalen aan de Basis

CAT 1 - €250 / £205 / CA$ 380

CAT 2 - €350 / £290 / CA$ 530

CAT 3 - €500 / £415 / CA$ 755

CAT 4 - €750 / £620 / CA$ 1.135

 

 

Optie 2: Waarborgsom (restitutie)

Als u ervoor kiest om een Waarborgsom te betalen dient u afhankelijk van het boottype een bedrag tussen de €2.250 en € 3.250 te betalen als Waarborgsom bij aankomst van de haven (zie onderstaand overzicht). De Waarborgsom wordt geïnd voordat u aan boord gaat. Wanneer u weigert de Waarborgsom te voldoen behouden we het recht om uw boeking te annuleren, zonder verdere aansprakelijkheid en zonder enig recht op restitutie en u heeft geen recht om verder te gaan met de charter.

 

Optie 2: Waarborgsom te betalen aan de Basis

CAT 1 - €2.250 / £1.865 / CA$ 3.405

CAT 2 - €2.500 / £2.070 / CA$ 3.785

CAT 3 - €2.750/ £2.280 / CA$ 4.160

CAT 4 - €3.250 / £2.685 / CA$ 4.920

 

Categorie 1 : Capri TS, Cirrus A & B, Classique, Classique Star, Consort, Consul, Continentale, Corvette A & B, Countess, Crusader, Lake Star, Mountain Star, Nautilia, Shannon Star, Sheba, Tamaris, Town Star

Categorie 2 : Calypso, Caprice, Clipper, Elégance, Grand Classique, Magnifique, Minuetto, Royal Classique, Salsa A & B, Tango

Categorie 3 : Mystique, Royal Mystique A & B

Categorie 4 : Horizon, Horizon 2, Horizon 3, Horizon 4, Horizon 5, Vision 2, Vision 3, Vision 3 Master, Vision 3SL, Vision 4, Vision 4 SL

 

De verschuldigde Waarborgsom onder Optie 1 en Optie 2 kan worden alleen voldaan per betaalkaart of creditcard (Er wordt een pre-autorisatie gedaan op uw creditcard. Le Boat nodigt u uit om tijdelijk uw bestedingslimiet te verhogen).

 

De betaalde Waarborgsom onder optie 1 of 2 wordt gebruikt als Waarborgsom voor verlies of eventuele geleden schade door het Bedrijf ten gevolge van eventuele breuk door u van deze boekingsvoorwaarden en eventuele schade die aan de boot of haar inhoud is veroorzaakt tijdens uw vaarvakantie. U kunt geen deel van de Waarborgsom toepassen of aftrekken van het uiteindelijke te betalen saldo voor uw boeking. U zult gevraagd worden om een formulier te ondertekenen, voordat u aan boord gaat waarbij u bevestigt dat u uw verantwoordelijkheden begrijpt in geval van verlies of beschadiging aan de boot, hulpgoederen of eigendom van derden.

 

Bij het terugbrengen van de boot naar de basis, na de charterperiode en nadat de boot door ons personeel is geïnspecteerd en in het geval dat we vaststellen dat er geen duidelijke schade aan de boot is op het moment dat dit door u is teruggebracht, zullen we waar van toepassing, de door u betaalde Waarborgsom terugbetalen, zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk is (het vooruitbetaalde bedrag voor Optie 1 wordt niet vergoed).

 

In het geval we vaststellen dat er incidentele schade of verlies aan de boot en/of haar inventaris gedurende uw boekingsperiode is veroorzaakt, bent u jegens ons maximaal aansprakelijk voor al het verlies en de schade die door ons opgelopen is als gevolg van een resultaat van maximaal de waarde van de Waarborgsom bij de basis. In het geval wij vaststellen dat de schade of het verlies aan de boten/of haar inventaris gedurende uw boekingsperiode werd veroorzaakt als gevolg van uw nalatigheid of roekeloos gedrag, dan bent u aansprakelijk jegens ons voor al het verlies en de schade die door ons is opgelopen als gevolg hiervan. In beide gevallen behouden wij ons het recht voor om, indien van toepassing, een gedeelte of het geheel van de toepasselijke door u betaalde Waarborgsom in te houden. We kunnen de gehele of een deel van de door u betaalde Waarborgsom gebruiken om schade aan de boot of haar inventaris tijdens de periode van uw reis te repareren, waaronder maar niet beperkt tot de kosten voor het liften van de boot voor een volledige inspectie zodat de schade aan de boot kan worden beoordeeld.

 

Het behoud van de Waarborgsom zal op geen enkele manier enige claim die wij hebben beperken of uitsluiten, boven de Waarborgsom die door u betaald is, waarbij het verlies of de schade werd veroorzaakt of een gevolg was van uw nalatigheid of roekeloos gedrag, en in deze omstandigheden blijft u verantwoordelijk voor het saldo van dergelijke verliezen of schade die wij hebben geleden In het geval er schade of verlies door ons wordt geleden als resultaat van schending door u van deze boekingsvoorwaarden en de eventuele schade die aan de boot en/of haar inventaris gedurende de boekingsperiode is veroorzaakt minder is dan de relevante door u betaalde Waarborgsom, zullen we, indien van toepassing, zo spoedig mogelijk het deel van de door u betaalde Waarborgsom restitueren nadat de schade is gerepareerd of de reparatiekosten bekend zijn,. In het geval van onenigheid over schade of verlies, zullen we de door u betaalde Waarborgsom behouden totdat de zaak is opgelost. Let wel dat als het verlies of schade veroorzaakt door uw nalatigheid of roekeloos gedrag groter is dan de Waarborgsom, behouden we het recht voor om een vordering tegen u in te dienen voor de volledige omvang van ons verlies.

 

Voor de duidelijkheid; In gevallen waar wij, indien van toepassing een restitutie betalen van uw Waarborgsom, worden eventuele door u betaalde CDW-toeslagen niet terugbetaald.

 

7. OVERMACHT

De maatschappij kan helaas geen schadevergoeding betalen wanneer de voorwaarden in het contract niet nageleefd kunnen worden als gevolg van omstandigheden die als ‘force majeure’ of overmacht worden aangemerkt. Hieronder wordt onder andere verstaan: vernieling of beschadiging van uw boot als gevolg van brand, overstroming, explosie, onweer of andere weersinvloeden; onopzettelijke schade; opzettelijke schade of andere factoren die buiten uw controle vallen. Deze factoren omvatten verder te veel of te weinig water in de waterwegen, afsluiting of herstel van waterwegen, sluizen of andere voorzieningen, tekort aan of niet beschikbaar zijn van brandstof, oproer of burgerconflict, stakingen of kernramp, brand, ongunstige weersomstandigheden, havenblokkades, oorlog of oorlogsdreiging, en terroristische acties of dreigingen of dergelijke.

 

8. INSCHEPING/ ONTSCHEPING EN VAARROUTE

De inschepingstijd is vanaf 16.00 uur op uw begindag en de ontschepingstijd dient uiterlijk 09.00 uur te zijn op de laatste dag. Tegen een aanvullende vergoeding(en) en behoudens operationele beperkingen kunnen vroege check-in (tussen 11.00 uur en 12.00 uur of na 14.00 uur, dit door de lunchpauze op de bases) en late check-out om 12.00 uur van tevoren geboekt worden, wat wordt aangegeven op het overzicht van uw boekingsbevestiging (niet beschikbaar voor Vision vloot). De maatschappij behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de tijdstippen en/ of route van de vaarvakantie (andere vertrek en/of aankomstbasis, enkele reis in plaats van heen en terugreis). Kleinere wijzigingen brengen voor de Huurder niet het recht op een terugbetaling of vergoeding met zich mee.

 

9. NAVIGATIEBEPERKINGEN

De catalogus van Le Boat presenteert diverse vaarsuggesties voor iedere regio, op basis van onze ervaring met en kennis van het betrokken gebied. Aan het begin van uw vaarvakantie ontvangt u gedetailleerde vaarinformatie voor de betrokken regio, waarin duidelijk uiteengezet is welke waterwegen bevaarbaar zijn en welke verboden of beperkt zijn. Het team van de basis zal ook advies verstrekken over eventuele specifieke routes die verboden of beperkt zijn, en over de procedures die onder de controle vallen van de navigatieautoriteiten voor uw vaargebied. Onze klantengarantie strekt zich niet uit tot het varen in gebieden die verboden of beperkt zijn. Klanten die bijstand vereisen (slepen/ transport) als gevolg van het varen in verboden/beperkte gebieden zal een aanvullend bedrag aangerekend worden, ter plaatse te betalen in de plaatselijke valuta. Neem contact op met het verkoopteam voor uw vertrek als u wenst te varen op waterwegen die niet vermeld worden in onze catalogus.

 

In de meeste vaargebieden zijn de sluizen gesloten op feestdagen. (Bijv. op 1 mei, 1 november en 14 juli in Frankrijk). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het verkoopteam.

 

10. TECHNISCHE ONDERSTEUNING

Le Boat biedt een dienst voor hulp bij technische defecten tijdens de normale werkuren, zeven dagen per week. We stellen alles in het werk om een defect of technisch incident zo snel mogelijk te verhelpen. De Huurder kan geen vordering instellen tegen Le Boat voor defecten die veroorzaakt worden door de huurder, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het aan de grond laten lopen van de boot. In dergelijke gevallen behoudt de maatschappij zich het recht voor om van de Huurder de kosten terug te vorderen die veroorzaakt zijn bij het verhelpen van het probleem.

 

11. GEPAST GEDRAG VAN DE HUURDER

De huurder aanvaardt de verantwoordelijkheid van het gepaste gedrag van hem-/haarzelf en de andere leden van zijn/haar groep. Le Boat kan niet aansprakelijk gesteld worden voor alcoholgebruik door minderjarigen. Wij behouden ons het recht voor om volledig naar eigen keuze de vakantieovereenkomst te beëindigen van een klant die weigert de instructies of bevelen van bedrijfsmedewerkers, agenten of andere verantwoordelijke personen na te leven, en wiens gedrag naar onze mening kan leiden tot leed, schade, gevaar of ergernis voor andere klanten, het personeel, derden of aan voorwerpen. Door deze beëindiging eindigt ook onze verantwoordelijkheid voor uw vakantie, en wij zullen niet aansprakelijk gesteld kunnen worden voor eventuele extra kosten die u oploopt.

 

12. ANNULERING OF WIJZIGING

a. Door de huurder

 

Om een boeking te annuleren of te wijzigen, dient de huurder de maatschappij schriftelijk hiervan op de hoogte te brengen, via een brief met ontvangstbevestiging of door een fax of e-mail te sturen. De deadlines in de onderstaande tabel gaan in vanaf het moment van ontvangst van de brief/fax/e-mail. Met de annulering of wijziging wordt rekening gehouden vanaf het moment van ontvangst van de brief/fax/e-mail.

 

Annulering of soort wijziging **

Meer dan 43 dagen voor vertrek

Annulering reis: 35% van het bedrag van de totale reissom

Wijziging qua boot, vaargebied, optionele extra´s, start- of einddatum, vertrek- of terugkeerbasis *: 30% annuleringskosten over het prijsverschil + €50 administratiekosten

42 dagen of minder voor vertrek

Annulering reis: 100% van het bedrag van de totale reissom (geen geld retour)

Wijziging qua boot, vaargebied, optionele extra´s, start- of einddatum, vertrek- of terugkeerbasis *: 100% van het bedrag van de totale reissom (geen geld retour)

 

*Voor iedere wijziging van een vaarroute retour in een vaarroute enkel, dient de enkele reis- toeslag betaald te worden, afhankelijk van de route. Wijzigingen in vaargebied, optionele extra´s of vertrek-/terugkeerbasis hangen af van de beschikbaarheid en vormen geen grond voor annulering.

 

**Iedere wijziging van boot, vaargebied, optionele extra´s, vaardata of vertrek-/ terugkeerbasis die 42 dagen of minder voor het vertrek gedaan wordt, wordt beschouwd als een annulering van de vaarreis. Kleinere wijzigingen kunnen aanvaard worden, middels de betaling van een administratieve toeslag van €50. Er zullen geen bedragen terugbetaald worden. De maatschappij beslist in dezen volledig soeverein.

 

b. Door de maatschappij

 

De arrangementen in deze brochure zijn reeds maanden geleden samengesteld en het is soms niet te vermijden dat wijzigingen of zelfs annuleringen moeten worden doorgevoerd. Wij behouden ons het recht voor een wijziging uit te voeren in het geval dit noodzakelijk blijkt te zijn. De meeste wijzigingen zullen minimaal zijn en wij zullen u of uw reisagent hier zo spoedig mogelijk over informeren. Wij behouden ons ook het recht voor dat wij uw boeking onder omstandigheden kunnen annuleren. In uitzonderlijke gevallen dienen wij uw boeking ingrijpend te wijzigen, inclusief maar niet gelimiteerd tot het wijzigen van het vaargebied, het wijzigen van de reisdatum en het wijzigen naar een minder luxe boottype. Als wij een ingrijpende wijziging in uw boeking dienen uit te voeren (anders dan door het uitblijven van uw betaling) zullen wij: - U een alternatieve reis aanbieden van dezelfde of betere kwaliteit (indien beschikbaar) - U een alternatieve reis aanbieden van een lagere kwaliteit en u het prijsverschil vergoeden; of - Uw reis annuleren en u de volledige reissom terug betalen, exclusief de premie van de annuleringskostendekking.

 

Wij adviseren u ten sterkste om ons een noodcontact telefoonnummer te bezorgen voor het geval dat er op korte termijn onvoorziene wijzigingen moeten worden aangebracht in uw vakantie.

 

13. ANNULERINGSOVEREENKOMST

In samenwerking met Mondial Assistance biedt Le boat de meest uitgebreide reisverzekering die betrekking heeft op: - Annulering en onderbreking van de vakantie - Repatriëringsbijstand met medische facturen - Schade aan bagage - Persoonlijke aansprakelijkheid

 

Deze verzekering geldt alleen voor ingezetenen van de Europese Unie (Met uitzondering van Luxemburg). De aankoop van de reisverzekering moet worden gemaakt op het moment van boeking, of uiterlijk binnen 48 uur na de bevestiging. Gedetailleerde verzekeringsvoorwaarden en de tarieven zijn beschikbaar op aanvraag.

 

14. ONGEVALLEN EN VERLIES VAN/SCHADE AAN DE UITRUSTING

Als de boot betrokken raakt bij een ongeval van welke aard ook, moet de Huurder onmiddellijk contact opnemen met de basis en een ongevalsformulier invullen (te vinden aan boord) en eventuele derden vragen om het formulier ook in te vullen. De Huurder kan geen reparaties laten uitvoeren zonder toestemming van Le Boat.

 

Bij aankomst zal de Huurder gevraagd worden om de boot te controleren op uitwendige tekenen van schade, en de betrokken plaatsen aan te duiden op een apart formulier. De Huurder zal ook gevraagd worden om een inventarislijst te ondertekenen waarin alle kritieke inventarisvoorwerpen zijn opgesomd waarvoor een afzonderlijke vergoeding wordt aangerekend als zij niet of beschadigd teruggegeven worden. Als er uitrusting verloren, gestolen of beschadigd raakt, dient de huurder dit te melden bij de teruggave van de boot. Beschadiging aan de boot en of verlies of beschadiging aan de inventaris zal volledig of gedeeltelijk worden ingehouden van uw Waarborgsom - zie ook sectie Waarborgsom.

 

In geval van een technische storing die niet te wijten is aan de Huurder, en als de reparaties niet binnen 4 werkuren zijn gedaan nadat de basis geïnformeerd is, heeft de Huurder recht op een schadevergoeding in de vorm van een korting op een toekomstige vaarvakantie. De waarde van de korting wordt berekend op basis van de huurkosten van de boot en in verhouding tot de tijd van immobilisatie van de boot. Er kan niet gereclameerd worden voor technisch problemen die de Huurder niet tijdens de vaarvakantie gemeld heeft.

 

15. TERUGGAVE VAN DE BOOT / SCHOONMAAKDIENST

De boot dient uiterlijk om 09.00 uur op de laatste dag teruggeven te worden op de correcte basis, tenzij u een late check-out heeft geboekt en betaald. Een te late teruggave brengt ophaalkosten van €1000 met zich mee. Alle klanten dienen de boot in een schone staat terug te bezorgen, en het volgende dient te zijn gedaan: a. alle vuilnis moet worden weggegooid b. alle afwas gedaan en opgeruimd c. bedden afgehaald d. dekken schoon gedweild e. Toiletten en douches dienen schoon te worden achter gelaten

 

Als de boot in onbevredigende staat wordt opgeleverd, zal een schoonmaakvergoeding in rekening gebracht worden, afhankelijk van de grootte van de boot. U kunt voorafgaande aan uw vakantie een extra schoonmaakvergoeding van €80 tot €150 betalen, afhankelijk van de grootte van de boot, en wij zullen dan de volledige schoonmaak van uw boot voor onze rekening nemen. In dat geval wordt u alleen gevraagd om het vuilnis weg te gooien, de vaat op te ruimen en de bedden af te halen.

 

16. VERBRUIKSKOSTEN EN BRANDSTOF WAARBORGSOM

De verbruikskosten omvatten de dieselkosten voor de motor, verwarming, gas- en slijtagekosten en worden 'per uur' berekend. De prijs per verbruiksuur en is afhankelijk van de boot en de regio en kan variëren naar gelang de actuele diesel prijzen.

 

Bij het ter perse gaan van deze brochure ligt de uur prijs tussen €5 en €13 afhankelijk van het bootmodel en verbruik maar dat kan sindsdien gewijzigd zijn. Verbruikskosten moeten in lokale valuta worden betaald. Le Boat berekent in alle regio's de kosten op basis van het aantal uren dat de motor heeft gelopen. Aan het begin van uw reis, wordt u geïnformeerd over de huidige verbruiksprijzen en de meterstand van de boot wordt genoteerd.

 

Aan het begin van uw reis heeft u de boot met een volle dieseltank. Voor vertrek laat u een borgsom voor de brandstof achter in lokale valuta (€150 voor korte vakanties, €250 voor vakantie van een week en €350 voor vakanties van 14 nachten of meer). Aan het eind van uw reis betaalt u of bij of u ontvangt geld terug.

 

NB: In Schotland worden geen verbruiksuren gehanteerd, er wordt diesel per liter berekend.

 

16. BOOTBESCHRIJVINGEN EN BESCHIKBAARHEDEN 

De plannen van de bootindelingen, de specificaties en de illustraties in de catalogus zijn louter ter informatie. Sommige modellen binnen bepaalde bootklassen kunnen kleine afwijkingen vertonen. De vlootindeling is actueel bij het ter perse gaan van de brochure, maar er zijn te allen tijde veranderingen mogelijk zonder vooraankondiging.

 

17. HUISDIEREN

Er een supplement per huisdier in rekening gebracht (informeer naar prijzen bij uw vakantieadviseur). Maximaal twee huisdieren kunnen meegenomen worden aan boord. U dient een mand/deken mee te nemen waarop het dier kan slapen. Huisdieren mogen niet op de bedden of banken liggen.

 

18. AUTOTRANSFER

Ons basispersoneel is verzekerd voor autotransfers tussen de bases van alle bestemmingen daar waar we twee of meer bases hebben (met uitzondering van Duitsland). Wij zijn echter niet in staat om auto’s te verplaatsen van meer dan 3,5 ton, auto’s met aanhangers of caravans, campers of motorfietsen. Een autotransfer is een betaalde extra die voor vertrek moet worden geboekt en is afhankelijk van beschikbaarheid.

 

Ons basispersoneel kan ook een transfer van uw huurauto verzorgen. Echter, controleert u vooraf eerst bij het verhuurbedrijf of dat dit ook daadwerkelijk in de huurvoorwaarden is toegestaan. Indien toegestaan, kan de verhuurder u vragen om extra te betalen voor het toevoegen van een Le Boat personeelslid als chauffeur. Om operationele redenen, kunnen we niet garanderen dat wij de naam van deze persoon eerder dan een week voor vertrek weten.

 

19. PASPOORTEN EN VISAVEREISTEN

Hoewel wij de klanten basisinformatie kunnen verstrekken inzake paspoorten en visavereisten, dient u ij de juiste ambassade, consulaat of het Ministerie van Buitenlandse Zaken na te gaan wat e exacte vereisten zijn voor de door u gekozen vakantiebestemming. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat u over de juiste paspoorten en visa beschikt voor de reis. Zo niet, dan zijn wij geenszins aansprakelijk tegenover u voor mogelijke kosten, verlies of schade die u oploopt, en wij zullen de kosten van een eventueel ongebruikt onderdeel van uw reisboeking niet terugbetalen. In sommige gevallen kan de toegang tot een land ontzegd worden aan klanten met een strafblad. Als u hier vragen over hebt, dient u contact op te nemen met de ambassade of het consulaat van de landen waar u naartoe reist.

 

20. KLACHTEN

Mocht u een klacht hebben tijdens uw vakantie, dan verzoeken wij u zo snel mogelijk contact op te nemen met de basismanager of het basispersoneel, zodat de klacht zo spoedig mogelijk verholpen kan worden. Als de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, dan dient u binnen 28 dagen na terugkomst per email naar [email protected] deze klacht naar een kantoor van Le Boat te sturen.

 

21. GEGEVENSBESCHERMING

Het privacybeleid van Le Boat zet uiteen welke informatie wij inzamelen, hoe wij die informatie inzamelen en wat wij met die informatie doen. Om zeker te zijn dat uw vakantie optimaal verloopt, dienen wij informatie te verwerken zoals uw naam en adres, specifieke behoeften, dieetvereisten enz. Wij zullen gepaste veiligheidsmaatregelen treffen om deze gegevens te beschermen. Wij dienen deze gegevens echter ook te bezorgen aan leveranciers van uw reisregelingen, zoals luchtvaartmaatschappijen, hotels en transportbedrijven. Wij dienen ze ook te bezorgen aan beveiligingsbedrijven en kredietcontrolebedrijven, en aan autoriteiten zoals douane en immigratie. Als uw vakantie buiten de Europese Economische Ruimte (EER) valt, zijn de controles op de gegevensbescherming in uw bestemming mogelijk niet even strikt als in het VK. Wij zullen uw gegevens, met inbegrip van gevoelige informatie betreffende handicap of dieet- en godsdienstvereisten, enkel bezorgen aan personen die verantwoordelijk zijn voor uw reisregelingen. Als wij deze informatie niet kunnen bezorgen aan de betrokken leveranciers in de EER of elders, kunnen wij uw boeking niet verwerken. Wanneer u deze boeking uitvoert, stemt u ermee in dat deze informatie aan de betrokken personen bezorgd wordt. Wij kunnen het adres, het vaste en het mobiele telefoonnummer en de e-mailinformatie die u ons bezorgt gebruiken om contact met u op te nemen inzake nieuws, informatie en speciale aanbiedingen van Le Boat, via direct mail, telefoon, e-mail en/ of sms. Als u hier geen gebruik van wilt maken, verzoeken wij u te schrijven naar het kantoor van Le Boat waarvan het adres op de rugzijde van deze catalogus te vinden is.

 

22. JURIDISCHE ASPECTEN

Deze boekingsvoorwaarden zijn van toepassing voor alle boekingen die u bij ons uitvoert, en u dient ze dan ook zorgvuldig te lezen. Zij omvatten bepaalde aansprakelijkheidsuitsluitingen en -beperkingen. Als blijkt dat welk deel ook van deze boekingsvoorwaarden ongeldig of niet afdwingbaar is, zal de rest van deze boekingsvoorwaarden hierdoor niet beïnvloed worden en geldig of afdwingbaar blijven. Alle vakanties in deze catalogus worden aangeboden door Crown Travel Limited, handelend als Le Boat (hierna ‘Le Boat’, ‘de maatschappij’ of ‘wij’), met hoofdkantoor te 108 High Street, Crawley, West Sussex, RH10 1BD, Engeland, Private Limited Company, registratie nummer 2095375.

 

23. WETGEVING EN RECHTSGEBIED

Alle boekingen gemaakt (ook internet boekingen) via het kantoor in Frankrijk, vallen onder de Franse wetgeving.